Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs

 

Het onderwijsaanbod

In het praktijkonderwijs kunnen leerlingen geplaatst worden, die voor 1 januari de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en niet toegelaten kunnen worden tot de leerwegondersteuning van een school of een afdeling voor voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (vmbo).
Alle leerlingen dienen een toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs, afgegeven door het Samenwerkingsverband Pasvorm te hebben.

Aanmeldingsprocedure
U bent van harte welkom op de Open Avond op woensdag 30 januari 2019 van 15.00-17.00 uur en van 18.30-20.30 uur om een indruk te krijgen wat onze school aan onderwijs te bieden heeft. Maar u kunt ook eerder contact opnemen voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of het onderwijsaanbod past bij wat uw kind nodig heeft. Na dit gesprek beslist u of uw kind wordt aangemeld bij De Noordhoek.

Na aanmelding geven wij de gegevens van uw kind door aan het Samenwerkingsverband. Zij bepalen naar aanleiding van onderwijskundige gegevens en onderzoeken of uw kind in aanmerking komt voor Praktijkonderwijs door wel of niet een toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs af te geven.

Indien er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, dan volgt er een ‘warme’ overdracht. De klassenleerkracht van de toeleverende school draagt via een gesprek met de mentor van uw kind en/of de zorgcoördinator, de leerling over aan onze school.

Introductie- en kennismakingstraject voor de geplaatste leerlingen
In juni worden de leerlingen uitgenodigd op school om kennis te maken met de andere leerlingen uit hun klas en hun mentor.

In de week voor de zomervakantie ontvangen alle aangemelde leerlingen een brief, waarin staat welke spullen ze op school nodig hebben en wanneer de eerste schooldag is.

Leren door doen én leren doen, dat is waar ons onderwijs zich op richt. In alle leerjaren werken we met een
individueel gericht en op maat gemaakt onderwijsprogramma. Dit programma omvat theorie- en praktijkvakken (praktijkvakken: Techniek, Zorg & Dienstverlening, Bouw, Plant & Dier, Horeca).

In de onderbouw (klas 1 en 2) staat het leren van basisvaardigheden, basiskennis en een goede werkhouding centraal. In de praktijk- en theorielessen werken we aan het zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, werken en leven (Skills for Life).

Het onderwijsprogramma in de bovenbouw (klas 3 t/m 5) richt zich steeds specifi eker op de beroepsgerichte vaardigheden. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Het aanleren van Skills for Life blijft een zeer belangrijk onderdeel binnen de theorie- en praktijklessen.

Onze kracht ligt in de intensieve begeleiding van onze leerlingen. Binnen het stagetraject krijgt dit vorm in het proces van begeleide stage (1 ochtend in klas 2) tot aan zelfstandige stage (3-4 dagen in klas 5).
Veel leerlingen vinden hun werk in het bedrijf waar ze stage hebben gelopen. Door de intensieve en individuele begeleiding van ons stage- en zorgteam, in samenwerking met het grote netwerk aan stagebedrijven, vinden we steeds opnieuw een mooie leerplek voor elke leerling.

Vanwege passend onderwijs blijven steeds meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het reguliere basisonderwijs. De verwijzing naar een vorm van voortgezet onderwijs voor deze leerlingen is vaak een zorg voor de verwijzende basisschool. Deze zorg vanuit de verwijzende basisscholen wordt op de Noordhoek sinds een aantal jaren als werkelijkheid ervaren. Al jaren achtereen komen leerlingen vanuit het vmbo naar het Praktijkonderwijs. Dit gebeurt vaak in het 3e jaar. Veel van deze leerlingen hebben de nodige problemen achter de rug, zijn ongemotiveerd geraakt en hebben (te) veel verzuim. Aangezien voorkomen beter is dan te genezen is Dokwerk gestart.

Het arrangement ‘Dokwerk’ is gestart voor leerlingen waarbij leren dusdanig wordt belemmerd door specifieke onderwijsbehoeften t.a.v. gedrag en werkhouding; dat het behalen van een vmbo-diploma (zeer) moeilijk maakt.

Het bieden van een breed vangnet met duidelijke uitstroommogelijkheden aan leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Deze leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften en zijn hierdoor niet in staat het reguliere vmbo te volgen of daarin te starten.

In de onderbouw wordt gewerkt naar uitstroom regulier vmbo.
In de bovenbouw wordt gewerkt naar uitstroom via de Entreeopleiding naar MBO.

Voor sommige leerlingen komt de keuze voor het voortgezet onderwijs te vroeg. Er is twijfel over waar de leerling het beste tot zijn of recht zal komen; op het vmbo of toch praktijkonderwijs. De brugklas geeft deze groep leerlingen een extra jaar voordat de keuze gemaakt wordt.

Wat is het doel van De Brugklas?
Het bieden van 1 leerjaar om met beide vormen van onderwijs (vmbo en Praktijkonderwijs) kennis te maken en daarna een bewuste, passende keuze te maken.

Wat biedt De Brugklas?
• Kleine groep (ongeveer 12 leerlingen)
• Overzichtelijke omgeving
• Duidelijk rooster met weinig wisselingen
• Theorievakken op vmbo niveau (Nederlands, Engels, Rekenen & Wiskunde, Biologie en Wereldoriëntatie)
• Toetsing op vmbo niveau om aansluiting met leerjaar 2 vmbo basis mogelijk te maken
• Praktijklessen binnen de 5 sectoren van het praktijkonderwijs
• Veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling (tijdens mentorlessen, studielessen en lessen voor sociale vaardigheden met de methode Leefstijl en de les P.S.V.)
• Leren leren: Hoe leer je? Hoe plan je je huiswerk? Hoe gebruik ik mijn agenda?
• Uitgebreide zorgstructuur (van het Praktijkonderwijs en De Windroos)
• Uitgebreide praktijkbegeleiding (zoals in het Praktijkonderwijs)
• Succeservaring opdoen

Met onze jarenlange ervaring weten we dat het stageproces onmisbaar is in de zoektocht voor onze leerlingen naar een passende plaats op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. In nauw contact met de stagebedrijven proberen we dan ook alles wat in ons vermogen ligt te doen om deze zoektocht te laten slagen. De afgelopen jaren stroomde 96% van onze leerlingen uit naar werk of een vervolgopleiding. Hierin is ons netwerk aan prachtige stagebedrijven onmisbaar.

We bieden een arbeidstoeleidingsproces in de vorm van diverse stages en bewuste vakkeuzes binnen het onderwijsprogramma.

Doel van de verschillende stages zijn achtereenvolgens:
• werknemersvaardigheden eigen maken
• beroepsvaardigheden aanleren
• oriëntatie op de arbeidsmarkt en daarna het kiezen van een beroepsrichting
• plaatsing in een stage met arbeidsperspectief

De laatste stage is essentieel voor het verkrijgen van een baan in het stagebedrijf, een leerwerktraject (BBL) of een stageplaats voor een BOL traject.

Met onze jarenlange ervaring weten we dat het stageproces onmisbaar is in de zoektocht voor onze leerlingen naar een passende plaats op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. In nauw contact met de stagebedrijven proberen we dan ook alles wat in ons vermogen ligt te doen om deze zoektocht te laten slagen. De afgelopen jaren stroomde 96% van onze leerlingen uit naar werk of een vervolgopleiding. Hierin is ons netwerk aan prachtige stagebedrijven onmisbaar.

De uitstroommogelijkheden zijn divers en afhankelijk van de mogelijkheden en interesse van de leerling.

  • arbeid
  • beschermde werkplek
  • vervolgopleiding mbo1  (BOL of BBL)

 

Om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, vinden wij het als school heel belangrijk om Branche Gerichte Cursussen (BGC’s) aan te bieden. Bij een succesvolle afronding van een cursus heeft de leerling een landelijk erkend certificaat in handen. Op dit moment bieden we de volgende branche gerichte cursussen aan:
• Horeca ‘werken in de keuken’
• Zorg ‘microvezel, schoonmaken’
• Techniek ‘heftruck’
• Techniek ‘MAG lassen’
• Techniek ‘SVA metaal’
• Dienstverlening ‘winkelmedewerker’
• VCA-basis veiligheid

De entreeopleiding wordt in de 5e klas aangeboden en is een smalle, beroepsgerichte assistent opleiding. Wat de leerling moet kennen en kunnen aan het einde van de entreeopleiding, staat in het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier bevat één of meerdere kwalificaties rondom een bepaalde beroepsgroep. Tijdens de entreeopleiding lopen de leerlingen twee dagen per week stage in een geaccrediteerd leerbedrijf. Deze stage wordt beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd.
De entreeopleiding wordt afgesloten met een door het DaVinci College afgenomen praktijkexamen. Hiermee wordt een officieel mbo niveau 1-diploma behaald. Dit diploma is voor veel leerlingen een einddiploma. Voor sommigen kan het diploma toegang geven tot een vervolgopleiding op mbo niveau 2. Dit is afhankelijk van het tijdens de opleiding behaalde niveau Nederlands en rekenen.

Copyright 2019 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS