Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

De Noordhoek zorgt!
Onze kracht ligt in de intensieve begeleiding en zorg voor de leerling. Daarbij is het belangrijk, dat alle
betrokkenen een actieve rol hebben in dit proces. Alle partners in dit proces zijn onmisbaar. Daarom is het van belang om helder en op tijd met elkaar te communiceren.

De mentor
Voor ouders is de mentor de eerste aanspreekpersoon. Door het jaar heen zijn er verschillende contactmomenten:
• informatieavonden
• IOP-gesprekken
• rapportgesprekken
Het is bij ons zeer gebruikelijk om intensief en tussentijds met elkaar contact te hebben.

Het zorgteam
De eerste contacten rondom de aanmelding verlopen via de zorgcoördinator. De zorgcoördinator en het zorgteam zijn aanspreekpunt bij de intensievere zorg, die bij sommige leerlingen nodig is.
Ons zorgteam heeft veel expertise in huis.

Het zorgteam bestaat uit:
- orthopedagoge, mw. Nugteren-Snijder
- maatschappelijk werkster, mw. Van der Hoeven
- zorgcoördinator, mw. Van der Ree

In bijzondere gevallen is de teamleider of directeur aanwezig bij de besprekingen van het zorgteam.
Het zorgteam heeft wekelijks overleg en zijn er voor alle leerlingen en werkt nauw samen met de mentoren en de stagedocenten. Zij adviseren, ondersteunen en signaleren mogelijke obstakels en werken preventief aan de meest optimale begeleiding van een leerling. Als het nodig is, kunnen zij ook de hulp inschakelen van:

- de logopediste, mw. Voor de Poorte
- remedial teacher, mw. Den Hartogh
- schoolarts, dhr. Van Eeden

Ook kunnen ouders via de mentor van hun kind een beroep doen op het zorgteam. Samen wordt dan naar de meest adequate oplossing gezocht. Als het nodig is kan doorverwezen worden naar externe hulpverlening, zoals Yulius, een orthopedagogisch instituut e.d.

Copyright 2019 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS