Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van De Noordhoek, waarin vertegenwoordigers van het team en de ouders zitting hebben, heeft adviesrecht en soms instemmingsrecht t.a.v. beslissingen die door het schoolbestuur worden genomen. De vergaderingen van de MR zijn over het algemeen openbaar en worden op school gehouden. De Medezeggenschapsraad is samengesteld uit 3 ouders en 3 personeelsleden van de school. De ouders en de leerkrachten worden voor een periode van 3 jaar gekozen. De MR bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders:


mw. H. van den Berg
(zoon in de 4e klas)
mw. I. de Bok (zoon in de 2e klas)
dhr. R. Smits (dochter in de 3e klas)

Namens het personeel:
Mw. E. Voor de Poorte
Dhr. M. van Herwijnen (voorzitter)
mw. J. Zijderveld

GMR Naast de MR op schoolniveau functioneert de GMR op bestuursniveau. Deze is samengesteld door een vertegenwoordiger van iedere school, die onder het bevoegd gezag van LOGOS valt. De Noordhoek wordt vertegenwoordigd in de GMR door de heer M. van Herwijnen.

Copyright 2019 - Christelijke praktijkschool De Noordhoek
Stichting LOGOS