YHS_4048

De leerling staat centraal

De leerling staat centraal

Allemaal anders, ieder zijn talent!
Op De Noordhoek geloven we dat ieder mens kan groeien en zich kan ontwikkelen. Leerlingen op onze school ontwikkelen zich elke dag en bereiden zich voor op een waardige plek in de samenleving.

De leerling, jullie kind, staat hier centraal

We hebben oog voor wat de maatschappij van jongeren vraagt. Daarom bieden onze goed opgeleide professionals onderwijs en de zorg die elke leerling nodig heeft.

Ontwikkelingsperspectief

Voor iedere leerling, maken we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP): de verwachte ontwikkeling voor een leerling op onze school. We gebruiken hiervoor het onderwijskundig rapport als basis. Ook doen we aanvullend onderzoek en we voeren gesprekken met ouders en/of de vorige school. Daarna breiden we het OPP uit met het individueel ontwikkelingsplan (IOP). Het OPP is hierbij een document dat vooral de mentor inzicht geeft in de mogelijkheden van de leerling.

Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)

Het OPP breiden we uit met het individueel ontwikkelingsplan (IOP). Uw kind bespreekt met de mentor de leerdoelen uit het IOP voor de komende periode. Samen met de leerling stellen we deze doelen en daarna bespreken we ze met u. Vervolgens stellen we de IOP-doelen gezamenlijk vast.

De ontwikkeling volgen

Beide ontwikkelingsplannen vormen een groeidocument waarin we met u de persoonlijke ontwikkeling van uw kind volgen.

Aanmelden