NH.2023.043

Dokwerk (vmbo leerjaar 1 en 2)

Dokwerk (vmbo leerjaar 1 en 2)

Dokwerk is bedoeld voor leerlingen die het niveau van de basisberoepsgerichte (BB) en kaderberoepsgerichte (KB) leerweg van het VMBO goed aankunnen, maar nog net iets te kort komen in hun sociaal emotionele ontwikkeling en/of op het gebied van taakgericht gedrag en leren leren om goed te kunnen starten binnen een reguliere schoolsetting. Bij leerlingen die worden aangemeld mag er geen twijfel zijn over de leercapaciteit BB/KB. Deze mag echter ook niet hoger zijn dan KB omdat er dan voor hen te weinig cognitieve uitdaging is binnen het aangeboden programma. De leerlingen binnen Dokwerk moeten in staat zijn om te functioneren in groepsverband en moeten zich ook staande kunnen houden binnen een reguliere school. Tevens moet er een bepaalde mate van zelfregulatie waarneembaar zijn en moet de leerling in staat zijn om tot op zekere hoogte eigenaarschap over de eigen problematiek te ervaren. Vereist is ook dat deze leerlingen op de basisschool al voldoende groei en ontwikkeling hebben laten zien en dat ze de potentie hebben om na één of twee jaar Dokwerk de overstap naar een reguliere VMBO school te maken.

Dokwerk is voor jongeren met het volgende profiel:

 • IQ van 80 of hoger;
 • Advies vmbo BB/KB (eventueel met leerwegondersteuning (LWOO);
 • Geen twijfel over leercapaciteit VMBO BB-KB niveau;
 • Beperkingen in het sociaal functioneren (sociaal-emotionele ondersteuning binnen het basisonderwijs gehad en specifieke onderwijsbehoeften binnen het voortgezet onderwijs);
 • Nog niet zelfstandig genoeg en/of sociaal-emotioneel nu nog (te) kwetsbaar voor een reguliere vmbo-school;
 • Moeite met leren leren, plannen, organiseren (werkhouding).

De leerlingen van Dokwerk krijgen les binnen de kleinschalige schoolomgeving van praktijkschool De Noordhoek, waar de leerlingen binnen een veilige setting voldoende mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen en te kunnen leren.

Wat biedt Dokwerk uw kind meer dan in het VMBO (al dan niet met LWOO)?

 • Kleine groepen (maximaal 12 leerlingen).
 • Overzichtelijke omgeving.
 • Duidelijk rooster met zo min mogelijk wisselingen.
 • Mentor geeft minimaal 60% van de lessen in de mentorgroep.
 • Uitgebreide zorgstructuur en praktijkbegeleiding in samenwerking met De Noordhoek, een school voor praktijkonderwijs.
 • Succeservaringen bij doorstroom naar de reguliere VMBO-school.
 • Docenten met sterke pedagogisch-didactische competenties voor deze specifieke doelgroep, gericht op de mogelijkheden van de leerlingen.

De aanmeldroute voor een leerling van Dokwerk verloopt altijd via samenwerkingsverband (SWV) Munio. (Zie voor meer informatie: brochure De Brug Over op de website van Munio, hoofdstuk 6). De gezamenlijke toelatingscommissie van SWV Munio en praktijkschool De Noordhoek bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor Dokwerk.

De leerlingen van Dokwerk worden ingeschreven bij Gilde vakcollege techniek in Gorinchem. Ouders hebben in principe keuzevrijheid om hun kind op een andere school aan te melden, maar om praktische en werkbare redenen is er een sterke voorkeur voor inschrijving bij het Gilde. Dat de leerlingen staan ingeschreven bij het Gilde betekent echter niet dat de leerlingen verplicht zijn om na één of twee jaar de overstap naar deze school te maken. De leerling heeft samen met de ouders/verzorgers de vrije keuze om bij de overstap een school te kiezen die bij hem of haar past. Vanuit Dokwerk wordt wel meegedacht over de meest passende school.

Mocht het de leerling na 1 of 2 jaar niet lukken om door te stromen naar een reguliere VMBO-school, dan kan het advies zijn om de leerling een overstap te laten maken naar het VSO. Wanneer de prestaties van de leerling didactisch op het grensgebied van Praktijkonderwijs en VMBO BB uitkomen, dan kan het advies zijn om de overstap te maken naar de theoretische route binnen het praktijkonderwijs. Met de leerling wordt dan toegewerkt naar de Entreeopleiding (MBO niveau 1) in de 5 klas.

Verantwoording van het onderwijs

Met ingang van schooljaar 2022-2023 is Dokwerk een onderdeel van het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) van Munio Onderwijs, de onderwijsvoorziening van SWV Munio in Gorinchem. Bij dit samenwerkingsverband ligt ook de regie en de verantwoordelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Munio werkt hierin nauw samen met praktijkschool De Noordhoek en Gilde, vakcollege techniek, beide in Gorinchem.

Stichting CVO-AV, waaronder het Gilde valt, en Stichting LOGOS, waaronder praktijkschool De Noordhoek valt, zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs binnen Dokwerk.

Aanmelden